معرفي ديسك فشرده فهرستگان جهاد

حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((معرفي ديسك فشرده فهرستگان جهاد)). فصلنامه كتاب، دوره دوازدهم، شماره اول، بهار 1380: ص. 154-153.