نوشین‌فرد، فاطمه (1388). نقد کتاب با عنوان "نظریه‌های رفتار اطلاعاتی"

نوشین‌فرد، فاطمه (1388). نقد کتاب با عنوان ((نظریه‌های رفتار اطلاعاتی)). ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ک‍ل‍ی‍ات‌، ش‌. 146، سال سیزدهم، شماره دوم، (بهمن 1388): ص‌ 32-35.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است