عضویت ها و مسئولیت ها

· عضو و نماينده انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در ستاد برگزاري "نوزدهمين دوره هفته كتاب كشور". مهر 1390 آبان 1390.

· عضو و نماينده وزارت جهاد كشاورزي در ستاد برگزاري "نوزدهمين دوره هفته كتاب كشور". مهر 1390 آبان 1390.

· عضو و نماينده وزارت جهاد كشاورزي در ستاد برگزاري "هجدهمين دوره هفته كتاب كشور". مرداد 1389 آبان 1389.

· بازرس "انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ ایران". 8/2/1389 - (دوره چهارم هیات مدیره انجمن).

· عضو و نماينده وزارت جهاد كشاورزي در ستاد برگزاري "هفدهمين دوره هفته كتاب كشور". مرداد 1388 آبان 1388.

· عضو "كميته برنامه‌ريزي آموزشي سازمان تات". سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی، بهار 1388

· عضو "کمیته علمی-فنی اطلاع‌رسانی‌". سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی، 1/4/88-

· عضو و رئیس "کارگروه کتابداری و اطلاع‌رسانی‌"در "